Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kupní smlouva

 

 

Dnešního dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

 

Andrea Navrátilová, Ďáblická 131/55, 182 00 Praha 8, IČ: 866 144 01

Mezinárodní chovatelská stanice plemene šarplaninský pastevecký pes Od Libeňské loděnice Praha 8

na straně jedné jako prodávající (dále také jen „Prodávající“)

 

a

 

...........................................................................................................................................................

na straně druhé jako kupující (dále také jen „Kupující“)

 

 

Prodávající a Kupující společně dále také jen jako „Smluvní strany“

v souladu s ust. § 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „Zákon“), tuto kupní smlouvu.

 

Čl. 1. Prohlášení a závazky Prodávajícího

 

 

Prodávající je vlastníkem Štěně šarplanického pasteveckého psa, narozeného dne 07.06.2015

 

Jméno: …....................... Od Libeňské loděnice

 

Pohlaví: …...............

 

Tetovací číslo: …..........

 

Matka štěněte: …..................................

 

Otec štěněte: …....................................

 

dále také jen jako „Předmět kupní smlouvy“ nebo také jen „Štěně.“

 

Prodávající výslovně prohlašuje, že matka Štěně byla před nakrytím pravidelně kontrolována ze strany veterinárního lékaře, byla řádně očkována, odčervena a v dobrém zdravotním stavu. Porod Štěně proběhl spontánně a bez potíží. Prodávající současně výslovně prohlašuje, že Štěně je ke dni předání kupujícímu v dobrém zdravotním stavu, odpovídajícím jeho věku, je řádně očkované dle pokynu ošetřujícího veterinárního lékaře, odčervené. Prodávající dále prohlašuje, že Štěně bylo ze strany veterinárního lékaře prohlédnuto druhý den po narození a taktéž po 7 týdnech svého života, a dále bylo prohlédnuto poradkyní chovu plemene MVDr. Štěpánkou Kotoučovou, kdy při těchto kontrolách nebyly shledány jakékoliv nedostatky. Prodávající prohlašuje, že Štěně bylo řádně otetováno.

Prodávající dále prohlašuje, že v době předání je Štěně krmeno granulemi pro štěňata velkých plemen.

 

Čl. 2. Převod vlastnického práva

 

2.1. Touto smlouvou Andrea Navrátilová jako Prodávající převádí své výlučné vlastnické právo k Předmětu kupní smlouvy specifikovanému v čl. 1. této smlouvy Kupujícímu za v čl. 3 této smlouvy dohodnutou kupní cenu. Kupující Předmět kupní smlouvy za dohodnutou kupní cenu uvedenou v čl. 3. této smlouvy od Prodávající kupuje a bez výhrad přijímá do svého výlučného vlastnictví.

 

2.2. Vlastnické právo k Předmětu kupní smlouvy nabývá Kupující dnem zaplacení kupní ceny specifikované v čl. 3. této smlouvy.

 

Čl. 3. Kupní cena

 

3.1. Kupní cena za Předmět kupní smlouvy je stanovena dohodou Smluvních stran a činí 15 000,- Kč, slovy: patnácttisíckorunčeských (dále také jen „Kupní cena“).

 

3.2. Smluvní strany se dohodly, že Kupující zaplatí Kupní cenu Prodávajícímu při podpisu této smlouvy, a to v hotovosti.

 

3.3. Prodávající svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že jí byla při podpisu této smlouvy v hotovosti zaplacena Kupní cena v plné výši.

 

Čl. 4. Předání Předmětu kupní smlouvy

 

4.1. Smluvní strany se dohodly, že Předmět kupní smlouvy bude Prodávající předán Kupujícímu v den podpisu této smlouvy, a to neprodleně po jejím uzavření a zaplacení Kupní ceny ze strany Kupujícího.

 

4.2. Kupující výslovně prohlašuje, že si Štěně řádně prohlédl a byl seznámen s jeho aktuálním zdravotním stavem.

 

Čl. 5. Ostatní ujednání

 

5.1. Odstoupit od této smlouvy lze jen v případech stanovených Zákonem. Odstoupení je třeba učinit písemnou formou a doručit druhé smluvní straně. Odstoupením se tato smlouva od počátku ruší a Smluvní strany jsou povinny si vrátit plnění, která si na základě této smlouvy vzájemně poskytly.

 

5.2. Kupující výslovně prohlašuje, že byl seznámen se skutečností, že Štěně je v době jeho předání krmeno granulemi pro štěňata. Kupující současně prohlašuje, že byl ze strany Prodávající seznámen se všemi dostupnými informacemi, jež se týkají krmení a výživy Štěněte. Současně prohlašuje, že mu Prodávající předala granulové krmivo na dobu jednoho týdne.

 

5.3. Kupující výslovně prohlašuje, že byl ze strany Prodávající řádně seznámen a poučen o adaptaci Štěněte na jeho nové prostředí.

 

5.4. Kupující se zavazuje zajistit řádný vývoj Štěněte.

 

5.5. Prodávající se zavazuje, že je připravena poskytnout Kupujícímu další informace a rady, které mohou přispět k dobrému vývoji Štěněte a k poznání vlastností a kvalit plemene šarplaninský pastevecký pes. Pro tento účel byl ze strany Prodávající předán telefonní kontakt : 799 99 13 99 , e-mailová adresa: andrea.navratilova@antaos.cz . Prodávající nijak nebude nezasahovat do způsobů výchovy Štěněte Kupujícím, pokud výchova a metody neohrožují zdraví ostatních osob nebo Štěněte, nebo pokud není porušován Zákon na ochranu zvířat.

 

5.6. Prodávající se zavazuje doručit doklady o Průkazu původu Štěněte a to na adresu, kde bude Štěně vychováváno. Adresu si Prodávající a Kupující sdělí při podpisu této smlouvy.

 

5.7. Kupující bere na vědomí, že předmět prodeje Štěně pochází z řízeného chovu šarplaninského pasteveckého psa a proto souhlasí s tím, že pro účely dalšího chovu a využití zkušeností chovatelské stanice Od Libeňské loděnice poskytne Prodávajícímu průběžné informace a fotografie o průběhu vývoje Štěněte, o jeho chování, o povaze, váhových přírůstcích, o celkovém vzhledu, kvalitě srsti, skusu, případně výsledku rentgenu kyčlí, o výsledku bonitace či výstav. A dále bere na vědomí a souhlasí, že umožní Prodávajícímu alespoň jednou v průběhu života Štěněte osobní kontakt  u Štěněte a pořízení jeho fotografií či videozáznamů.

 

5.8. V případě, že se Kupující rozhodne prodat Předmět smlouvy=Štěně, má Prodávající předkupní právo na Předmět smlouvy Štěně ve smyslu ust. § 602 a násl. Zákona, přičemž nabídka ze strany Kupujícího musí být oznámena písemnou formou, kdy tato listina musí být předána Prodávající do vlastních rukou. Prodávající je povinna nejpozději do 15 pracovních dnů oznámit Kupujícímu, zda využívá svého předkupního práva, přičemž Kupující je povinen při předání stanoviska Prodávající poskytnout nezbytnou součinnost. Jestliže v uvedené lhůtě Prodávající nesdělí Kupujícímu své stanovisko, má se za to, že svého předkupního práva na Předmět kupní smlouvy nevyužívá.

 

Čl. 6. Odpovědnost za škody

 

6.1. Kupující bere na vědomí, že Prodávající neodpovídá za nemoci, které se u Štěněte projeví až po uzavření této smlouvy. Taktéž Prodávající neodpovídá za vady či nemoci, které se u Štěněte projeví až při jeho dalším vývoji a růstu.

 

6.2. Prodávající odpovídá za infekční onemocnění, která se projeví po podpisu této smlouvy a jejichž inkubační doba již probíhala alespoň jeden den před dnem podpisu této smlouvy. Skutečnost výskytu takovéhoto onemocnění je Kupující povinen neprodleně, nejpozději do 5 dnů od zjištění nemoci, oznámit Prodávající a v této lhůtě také řádně doložit potvrzením veterinárního lékaře, ze kterého bude patrné, že inkubační doba probíhala alespoň jeden den před dnem podpisu této smlouvy.

 

Čl. 7. Ostatní a závěrečná ustanovení

 

7.1. Není-li sjednáno jinak, řídí se právní vztah z této smlouvy vzniklý Zákonem.

 

7.2. Doplnit, změnit nebo zrušit je tuto smlouvu možné jen písemnou formou.

 

7.3. Nedílnou součástí této smlouvy je kopie zprávy o kontrole vrhu, jež byla vystavena MVDr. Kotoučovou, jak je uvedeno v čl. 1.2. této smlouvy, a dále také kopie přidělených tetovacích čísel, kterými bylo štěně označeno, jak je uvedeno v čl. 1.2. této smlouvy

 

7.4. Tato smlouva je sepsána v dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

 

7.5. Tato smlouva je platná a nabývá obligačně-právních účinků dnem jejího podpisu Smluvními stranami.

 

7.6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a s ním souhlasí a že tato smlouva odpovídá jejich svobodné, vážné a určité vůli a že ji neuzavírají v omylu, tísni nebo za podmínek, které by považovaly pro sebe za nápadně nevýhodné. To stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

 

 

 

V Praze dne ……………….2015

 

 

 

PRODÁVAJÍCÍ:                                KUPUJÍCÍ: